آیا تمدن دین را میسازد یا دین تمدن میسازد؟

الف) تعريف كاركرد گرايانه از فرهنگ سپس جامعه شناسان بر آن شدند كه متناسب با رشد علم، تعريفي علمي و تجربي از فرهنگ تبيين كنند. از جملة آنان؛ برونيسلاو مالينفسكي (1884 ـ 1942) جامعه شناس انگليسي بود كه كتاب ارزشمندي…
Read more